Правни консултации и процесуално представителство
 • Адрес

  гр. София ул. Алабин № 10Б
 • Е-мейл

  ts.grozeva@gmail.com
 • Телефон

  0899 515 323

LeximaConsult предоставя правни услуги и консултации и процесуално представителство в сферата на:

Търговското право

 • Консултации и становища по търговскоправни въпроси
 • Изготвяне на търговски договори като договори за покупко-продажба на стоки или предоставяне на услуги, наем на търговски помещения, спедиционни договори, договори за лизинг,  договори за доставка
 • Регистрация на фирми
 • Промяна на обстоятелства във вече регистрирани дружества
 • Процесуално представителство
 • Абонаментно обслужване и т.н.

Вещното право

 • Изготвяне на нотариални актове
 • Договори за доброволна делба
 • Предварителни договори за продажба на недвижими имоти
 • Съдебни делби
 • Искове за защита правото на собственост
 • Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот
 • Обявяване на предварителен договор за окончателен

Облигационното право и застрахователно право

 • Съдействие по изготвяне на гражданскоправни договори
 • Консултации и процесуално представителство във връзка с обезщетения и неизпълнение на договори,
 • Отказ за изплащане на застрахователни обезщетения при ПТП по ГО

Семейното и наследственото право

 • Разводи по взаимно съгласие
 • Разводи по исков ред
 • Изготвяне на брачни договори
 • Искове за издръжка
 • Разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни деца
 • Припознаване на дете
 • Съдействие при завещания и делба на семейно и наследствено имущество
 • Отказ от наследство

Трудовото право

 • Консултации във връзка с трудови договори
 • Представителство по дела за незаконни уволнения
 • Трудови обезщетения
 • Възстановяване на работа

Наказателното и наказателно административното право

 • Обжалване на наказателни постановления
 • Представителство по досъдебни и съдебни наказателни производства
 • Пред разследващи органи, прокуратура
 • Представителство по наказателни дела от частен характер
 • Граждански искове в наказателния процес

Европейското право

 • Работа с практиката на европейски френски съдилища във връзка с правото на ЕС
 • Предоставяне на актуална информация по казуси свързани с правото на ЕС
 • Приложение на правото на ЕС по дела в български съдилища
 • Проучване и резюмиране на европейска съдебна практика с превод на френски и английски език.

Интернет право, реклама и онлайн комуникации

 • Консултации във връзка със създаване на интернет сайтове
 • Регистриране на търговски марки, домейни
 • Изготвяне на общи условия за ползване на уеб сайтове, сайтове за онлайн търговия
 • Права на потребителите
 • Онлайн реклама
 • Регистрации и жалби в КЗЛД

Изпълнителни, обезпечителни и заповедни производства

 • Обезпечение на доказателства
 • обезпечение на бъдещ иск
 • образуване и водене на изпълнителни дела пред частни и държавни съдебни изпълнители,
 • изготвяне и депозиране на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листа

Доверете се на опита! Обадете се на адвокат и попитайте за правен съвет. Ние сме на ваша страна и ще защитим вашите интереси!